کلوئید (گوشت اضافه): كلوئيد،اسكار پر حجمى است كه به فراتر از ناحيه تروما يا آسيب يا اسكار جراحى،گسترش پيدا مى كند.كلوئيد ها،ندول هايى سفت، بزرگ، حساس در لمس، و به رنگ قرمز تا بنفش هستند.در سياهپوستان آمريكا،معمولاً هيپرپيگمانته و در افراد سفيد پوست به رنگ قرمز تا ارغوانى هستند.اكثر آنها در قفسه سينه، سر، گردن، لاله گوش رخ مى دهند.اين ضايعات در مكان هاى تروما هم رخ مى دهند، نظير: محل جراحى،سوختگى، سوراخ شدگى، آكنه، محل هاى التهاب. درمان: _افرادى كه سابقه اسكار هاى هيپرتروفيك يا كلوئيدى دارند، بايد از اقدام به عمل جراحى زيبايى يا اعمالى كه سبب سوراخ شدن بدن ميگردد، تا حد امکان پرهيز كنند. _تزريق تريامسينولون […]